E da lloni d ot Numrin 3 Shifror Në Këtë Foto? E Shohin Vetem Ata Qe Kan Shi kim Te Fo rte..!

7 months ago me fal 0

Te stet me im azhe të fshehura janë një mj et i mr ekullueshëm për të ko ntrolluar af tësitë tuaja vëz hguese.

Ata kanë shkr onja të fsh ehura, foto ose numra në një mo del ose sfond të ngja shëm ku sytë dhe tr uri juaj duhet t’i nd ajë nga nj ëra-tje tra.T estoni vë zhgimin tuaj me këtë te st: A e da lloni dot numrin 3 shifror në këtë foto?Nëse nuk jeni të q artë, pë rgjigjen e saktë e keni më p osht